永利集团官网:Talumpati sa panunumpa ni Pangulong Rodrigo Duterte

2019-05-22 13:17:12 召憔斌 26
永利集团官网7月4日下午4:56发布
更新时间永利集团官网7月4日下午4:56

听证会。 'Bakit ako narito?.... Dahil handa na akong simulan ang paglilingkod sa bansa,'ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte noong Hunyo 30,2016.MalacañangPhotoBureau

听证会。 'Bakit ako narito?.... Dahil handa na akong simulan ang paglilingkod sa bansa,'ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte noong Hunyo 30,2016.MalacañangPhotoBureau

马尼拉,菲律宾 - Nanumpa bilang ika-16 na pangulo ng Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte noong Huwebes,Hunyo 30,sa Bulwagang RizalngMalacañang。

Kasama ng paglaban sa katiwalian at krimen - mga pangakong paulit-ulit niyang binanggit sa kampanya - idiniin ni Duterte sa kanyang talumpati ang pagpapabuti ng serbisyo ng pamahalaan at ang pagsisikap na 。

Pagsisilbihan niya ang interes ng bawat isa at hindi ang isa lang, ”idiniin ni Duterte。

Ang ay nagtapos sa pangakong manilbihan sa bansa at kapwa Filipino: “Bakit ako narito? Narito ako dahil mahal ko ang aking bansa at mahal ko ang mga mamamayan ng Filipinas。 Narito ako。 Bakit? Dahil handa na akong simulan ang paglilingkod sa bansa。“

Narito ang texto ng就职演说ni Pangulong Duterte,na 。

***

Pangulong Fidel Ramos,先生,salamat po sa tulong ninyo upang maging Pangulo ako; Pangulong Joseph Ejercito Estrada; Pangulo ng Senado Franklin Drillon at mga miyembro ng Senado; Ispiker Feliciano Belmonte at mga miyembro ng Kapulungan ng mga Kinatawan; PunòngMahistrado Maria Lourdes Sereno at mga Kawaksing Hukom ng Korte Suprema; Kagalang-galang Guiseppe Pinto at mga miyembro ng Diplomatic Corps; mga bagong hirang na miyembro ng Gabinete; mga kapuwa manggagawa sa pamahalaan; mga kababayan。

Walangpinunò,gaano man siya kalakas,ang magtatagumpay sa anumang bagay na mahalaga o makabuluhan sa bansa kung wala siyang suporta at kooperasyon ng mga mamamayan na tungkulin niyang pamunuan at sinumpaang paglilingkuran。

Sa mamamayan kumukuha ng lakas ang mga pamahalaang demokratiko at isa na rito ang administrasyong ito。 Kayâkailangannating pakinggan ang mga hinaing ng mamamayan,damhin ang kanilang mga pulso,ipagkaloob ang kanilang pangangailangan,at patibayin ang kanilang paniniwala at pagtitiwala sa atin nainilukloknilásaating mga katungkulan。

Marami sa atin ang nagsabi na ang mga suliraning sumisira sa ating bansa ngayon na kailangang matugunan kaagad ay korupsiyon,kapuwa sa matataas atmabababàngantassa pamahalaan; kriminalidad sa lansangan,at ang laganap na bentahan ng ipinagbabawal na gamot sa lahat ng panig ng lipunang Filipino,at ka kawalanngpaggálangsabatas at kaayusan。 Totoo,bagaman hindi ganap na totoo。 Sapagkat para sa akin ang mga suliraning ito ay mgapalatandaanlámangngisangmalubhangsakítnglipunan na sumisira at dumudurog sa katatagang moral ng lipunang Filipino。 Sa palagay ko,may suliranin na mas malalim at mas mabigat pa kaysa alinman sa mga nabanggit o kahit pagsama-samahin pa ang lahat ng iyon。 Ngunit mangyari pa,hindi na kailangan pang sabihin na isasantabi natin ang mga iyon sapagkat kailangang masugpo ang mga iyon sa anumang paraang ipinahihintulot ng batas。

Ang pagguho ng paniniwala在tiwala sa pamahalaan-iyan ang tunay na suliranin na dapat nating harapin。 Nagbubunga ito ng pagguho ng tiwala ng mamamayan sa liderato ng bansa; ng pagguho ng tiwala sa sistemang hudisyal; ng pagguho ng kompiyansa sa kakayahan ng mga lingkod-bayan upang mas maging maayosangbúhayngsambayanan,maging masligtassilá,at mas malusog。

Totoó,ang problema natin ay problemadingnagpapahinàsaespiritu ng。 Subalit hindipahulíanglahat。 Alam ko na may hindi sumasang-ayon sa aking mga paraan sa pagsugpo ng kriminalidad,sa pagbebenta at paggamit ng ipinagbabawal na gamot,at sa korupsiyon。 Sabinilángganitong pamamaraan ay lihis sa karaniwanatnásabingitng pagiging ilegal。 Nais kong sabihin ito bilang tugon:Nakita ko kung paano sairin ng korupsiyon ang pondo ng bayan,na inilaan upang iahon ang mahihirap mula sa lusak na kanilang kinasadlakan。

Nakita ko kung paano wasakin ng mga ipinagbabawal na gamot ang mga indibidwal at durugin ang mga relasyong pampamilya。

Nakita ko kung paanong ang kriminalidad,sa lahat ng paraang magdaraya,ay hinahablot sa mga inosente at di-mapaghinala ang maraming taon ng pagtitipid para makaipon。 Mga taon ng pagsisikap upang,bigla,bumaliksilákungsaan nag-umpisa。

Tingnan natin ito mula sa ganitong pananaw at sabihin ninyo sa akin kung ako ay mali。

Sa labang ito,hinahámonkoang Kongsoso at ang Komisyon sa Karapatang Pantao atangibápana mayroong kahalintulad na gawain upang pahintulutan kami sa isang uri ng pamamahala na umaalinsunod sa itinatadhana ng batas。 在kailangang tuloy-tuloy的magiging malupit ang labang ito。

Bilang abogado在约会tagausig,batid ko ang hanggahan ng kapangyarihan at awtoridad ng pangulo。 Alam ko kung ano ang在kung ano ang hindi合法。

Angkatápatankosa wastong proseso at pananaig ng batas ay hindi matitinag。

在gagawin ko ang trabaho ko的Gawin ninyo ang inyong trabaho。 “Malasakit。 Tunay na Pagbabago。 Tinud-anay nga Kausaban“ - angmgareitângitoang naghatid sa akin sa pagkapangulo。 Ang mga islogang itoangnásaakingisiphindipámangparasa tanging layuning makuha ang boto ng mga botante。 “Tinud-anay nga kabag-uhan。 Mao kana ang tumong sa atong panggobyerno(Tunay na pagbabago.Dito patungo anginging gobyerno)。“

Higit pa kaysa pagkuha ng boto。 Ito ang mga sigaw ko sa pakikipaglaban sa ngalan ngmgatáonghawna uhaw sa tunay at makabuluhang pagbabago。 Subalit ang pagbabago,kung nais na maging permanente at makabuluhan,ay dapat na magsimula sa atin at sa ating mga sarili。

Sa salita ni F. Sionil Jose,naging pinakamalupit na kaaway natin anginging sarili。 Dahil dito,dapat na maytapangtáyo在pagkukusang baguhin ang ating mga sarili。

Ang pag-ibig sa bayan,pagpigil sa mga personal na interes alang-alang sa kabutihan ng lahat,malasakitsamahihinàatmaralita-kasámangmga ito samgahálagáhangnaglahona at nagmaliw,at nais nating maibalik at mapalakas muli sa pagsisimula nginging paglalakbaytúngoSamas mabuting Filipinas。 Magiging mahirap ang paglalakbay na ito。 Subalithalina'tamáhanparin ninyo ako。 Magkakasáma,magkakabalikat,nating isagawa ang unang mabubuway na hakbang sa hangaring ito。

May dalawang kasabihan mula sa mga pinagpipitaganang tao na magsisilbing pundasyon ng administrasyong ito。

“Angapgsúkatsagobyerno ay hindi kung nakapag-ambagtáyosakasaganaan ng mga mayaman; ang sukatan ay kung natulungan natin ang mga naghihikahos。“ - Franklin Delano Roosevelt。

Mula naman kay(Abraham)Lincoln,nais kong hugutin ang pahayag na ito:“Hindi mo mapalalakasangmahinàsapamamagitanngapgpapahinàsamalalakas; Hindi mo matutulungan ang mahirap sa pamamagitan ng pagsira sa kalooban ng mayayaman; 印地语mo matutulungan ang sumasahod sa pamamagitan ngpaghilapababâsanagpapasahod; Hindi mo maitataguyod ang kapatiran sa pamamagitan ng pagpukaw ng pagkamuhi sa mga uri sa lipunan。“

Ang aking mga patakarang ekonomiko,pinansiyal,at politikal ay nakapaloob sa mga pahayag na iyon,kahit pa isinalin sa malawakang paraan。 Matutokayongmagbasá。 Hindi ko na kailangang magtungo sa mga detalye。 Ibibigay ang mga ito sa inyo sa takdang panahon。

Kayâ,inaatas ko sa lahat ng mga kalihim ng kagawaran atpunòngahensiya na bawasan ang mga rekisito at panahon sa pagproseso ng mga aplikasyon,mula sa pagsusumite hanggang pagpapalabas。 Inaatas ko sa lahat ng mga kalihim ng kagawaran atpunòngahensiya na alisin ang mga nag-uulit na rekisito at ang pagtalima sa isang kagawaran o ahensiya ay sapat na para sa lahat。

Inuutos ko sa lahat ng mga kalihim ng kagawaran atpunòngahensiya na umiwas sa pagbago at pagbaluktot ng tuntunin sa mga kontrata,transaksiyon,at proyekto ng pamahalaang pinagtibay na at naghihintay ng pagpapatupad。 Ang pagbabago ng mgatuntuninhábangnangyayariang laroaymalî。

Kinamumuhian ko ang paglilihim at sa halipayisinusúlongengtransparensi sa lahat ng mga kontrata,proyekto,at transaksiyon sa negosyo mulang pagsusumite ng mga panukala hanggang negosasyon tungo sa perpeksiyon,at sa wakas,sa pagpapatupad。

Gawin ninyo ito atmagtatrabahodáyoangmagkasáma。 Huwag ninyong gawin,atmaghihiwalaytáyoangmas maaga sa inaasahan。

Hinggil sa gawaing internasyonal at sa komunidad ng mga nasyon,hayaan ninyong ulitin 。

Sa gawaing domestiko,nangangako ang aking administrasyon na ipatutupad ang lahat ng pinirmahang kasunduang pangkapayapaang umaalinsunod sa mga repormang konstitusyonal at legal。 Nagagalak ako sa pahayag ng pakikiisa ng ating mga kapatid na Muslim atmgacinunnilá,at sa tugon ng lahat sa aking panawagan para sa kapayapaan。

Umaasa ako sa pakikilahokngibápang利益相关者,lalo na ang ating mga lumad,upang matiyak ang pakikibahagi ng lahat sa prosesong pangkapayapaan。

Sa pagtatapos ng aking talumpati ay hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo na inihalal ako sa pagkapangulo upang pagsilbihan ang buong bansa。 印地语ako iniluklok upang pagsilbihan ang interes kahit sinong tao,o anumang pangkat,o anumang uri。 Pagsisilbihan ko ang bawat isa at hindi ang isa lang。

Kungkayâ'thinangoko bilang gabay sa sarili ang sumusunod na pangungusap na isinulatngtáongindiko na maalala ang pangalan。 Sinabi niya:“Wala akong kaibigang pagsisilbihan,wala akong kaaway na sasaktan。”

Mula roon,hinihiling ko sa bawat isa,在ang tinutukoy ko ay ang lahat,nasamáhanakopagsisimula ng krusada para sa mas mabuti at maliwanag na kinabukasan。

Ngunit bago ako magtapos,hayaan ninyong ipahayag ko,sa ngalan ng mga Filipino,ang pakikiramay sa Republika ng Turkey dahil sa nangyari sa kanilang lugar。 Ipinaaabot namin ang aming mataos na pakikiramay。

Bakit ako narito? Narito ako dahil mahal ko ang aking bansa at mahal ko ang mga mamamayan ng Filipinas。 Narito ako。 Bakit? Dahil handa na akong simulan ang paglilingkod sa bansa。

在magandangháponsainyo的Maraming salamat。 - Rappler.com